installation-slider

Tips & trix

Här följer felsökningstips på Din anläggning

Tips och trix, inte sagt att Din panna kommer krångla. Men det är en levande process som kräver rätt bränsle, lite service och omtanke.

Före felsökning, och supportsamtal bryt strömmen till pannan och slå på igen. Kontrollera vattentrycket i systemet

Läs av larmtablån!

Grundläggande för att lyckas, läst dom 4 första raderna det brukar hjälpa 90% av alla fenomen och är normalt inget Din panna kan rå för.

Vatten i flisen?

Är flisen tillräckligt torr för att den ska kunna brinna om du lägger den på grillen? Om NEJ läs nästa mening . -Din panna kommer att ge 50% effekt och Du skapar en tjärkokare som kommer vara kostsam och tråkig att få ordning på. Avbryt experimentet ingen har hittills lyckats elda vatten!

Vi behöver alla mat!

Ger pannan dålig värme och effekt samtidigt som syrehalten 02 är högt (14-20%) rökgastempen är låg och skruvarna går frekvent är det sannolikt problem i bränslefickan, långa grenar täpper till eller är det fruset i flisen?

Alla behöver andas!

Rycker pannan in eller ger dålig effekt/värme samtidigt som skruvarna matar lite är det sannolikt täppt någonstans mellan pannluckan och skorstenstoppen, kontrollera också automatsotning, och alla passager. Rengör ledningen till undertrycksgivare om sådan finns. Kontrollera aktuellt undertryck, bör ligga mellan 40-70 Pa beroende på panntyp. Större ETA 150-250 Pa

Cirkulation

Står pannan stilla och är 90 grader, eller tanken är varm men ingen värme kommer ut?

Finns det vattentryck på minst 1 bar? – Fyll på

Har det samlats luft i tanktoppen eller högt placerade ledningar? – Testa att lufta

Går cirkulationspumpen? Testa att stänga ventilen försiktigt, ett ökande brus ska höras när ventilen nästan är stängd.

Varm panna men kall ackumulatortank

Är det problem med trasig ugnsgivare >1000 grader? (om sådan finns), lamdasond som visar låg 02 (<4-7%), dålig vattencirkulation (hög panntemperatur), luft i systemet, är expansionskärlet trasigt?  Kommer vatten ur luftventilen? Har returshunten fastat i halvstängt läge? Kolla returtemperaturen är tanken kall/ljummen nedtill bör retur inte vara över 65-70 grader men har man ett fungerande flöde ska den heller inte understiga 55-60 grader. Är rökgastemperaturen onormalt hög? Då är sannolikt automatsotningen ur funktion, provkör!

 

Nedan har vi samlat tips och råd, samt endel kluriga fenomen vid varit med om och löst under 17 år.

 

Fröling Turbomat/TX visar överhettningsskydd utlöst. Se larmtablå (den med blinkande lampor), där står som regel alltid vad i säkerhetskretsen som löst ut. Behöver ej vara överhettning utan kan vara, högt/lågt systemtryck, katastrofskydd, övertryck eldstad, bakbrand, STB temperaturvakt eller nödstopp.

T4 Pannan ger dålig värme, matar på dåligt. Täppt i passagen mellan eldstad/tuber alternativt under tuber som måste dammsugas rent. WOS har fastnat i övre läge? Fjädern är av? Sprintarna på WOS axeln saknas? Täppt kan även ge larm att den inte uppnår kontrolltryck vid förberedelse.

T4 samt Turbomat ger meddelande på Polska, fel i översättning det betyder att askskruven är blockerad.

Turbomatic larmar för fallschaktslucka öppen men den är stängd.

Det har varit strömavbrott eller kunden har brutit strömmen och STB vita lådan på baksidan har löst ut. Låt svalna och kvittera. Tillräckligt systemtryck? Expansionskärlet trasigt? Luft i systemet från blåsan?

Löser STB frekvent, pannan överhettar vatten på golvet från nödkylning

Returshunten har fastnat alternativt är i man läge, cirkulationspumpen trasig? STB vita lådan återställer man på

Tillräckligt systemtryck? Är den rätt monterad? Strecket pekar mot tankanslutning och vrider mot bypassledningen? Är den gröna piggen i mitten innanför vredet? Aluminiumkopplingen på stora shunten av?

Varit med om att kortet lägger ut stängsignalen kontinuerligt, mät utgångarna med motorn bortkopplad. Hand digitala utgångar

STB kan vara defekt/lösa förtidigt. Expansionskärlet trasigt? Luft i systemet från blåsan?

Returgivaren har lossnat från returledningen eller ligger inte riktigt tätt emot?

Turbomatic 70-100 ger dålig effekt

Kontrollera undertryck ska vara 40 Pa, slang/passage till undertryckgivare täppt? Slang sprucken? Kondens i slangen?

Drivskivan till WOS, stoppskruven har lossnat? Fjäder av? Är rökgastemp hög >230 grader står sannolikt sotningen stilla

Turbomatic  larmar för prim luft spjäll blockerat

Primärluft är underst sekundär ovan

Motionera genom att trycka/vicka på axeln, vid behov ta bort spjället och vänd det 180 grader på axeln. Slipa av vassa kanter. Kontrollera kablage om skavt mot vibratorstaget.

Turbomatic “Poffar” eller Larmar för övertryck eldstad

WOS fungerar ej?

Kondensator rökgasfläkt, kolla genom att öppna luckan/lossa kontakt TKS i styrskåp

Fågel i rökgasfläkten? Täppt i skorstenen? Ledning till undertryckvakt/givare täppt eller kondens i.

Fungerar förbränningsluftfläkten?

Är det för stor startdos?

Rökgasfläkt roterar ej trots full styrning

Fågel i fläkten? Sotaren har fyllt den med sot? Kondensator trasig? Ledning/kontakt lossnat?

Turbomatic/T4 ”skruvens motorskydd utlöst eller fas L1 saknas”

Sten i skruven? 3 x Säkring ”förderschnecke” ”stokerschnecke” defekt? Mät 230 V mot jord på båda sidor om varje säkring. Sten ger ofta trasig säkring

Många gånger har det berott på att det gått en säkring någonstans på väg till pannrummet. Då får man ofta avvikande spänning på en fas.

 

Turbomatic  larmar för roster öppnar/stänger ej

Lyser sesorn? 2mm spel mellan roster/keramikhylla 2 mm mellan sensor/stålplattan?

Askutrymmet fullt med aska? Sten i askskruven?

Är utrymmet tomt från aska, veva motor manuellt till fullt öppet. Låt den stänga, fastnar den på vägen utan att rostret kärvar är tippmotorn sannolikt defekt.

Turbomatic med H3100 (gamla gröna displayen) larmar för bakbrandspjäll ej ok

Falsklarm!!! Det är oftast lamdasonden!!

Syreöverskott stiger inte upp till 21% inom 3 minuter? Brukar hända på dom som har konverterbox och bredbandsond monterad. Diod i vit konverterbox blinkar rött/grönt. Byt sond!

Fröling larmar för säkerhetstid överskriden

Pannan får inte bränsle, har det frusit i förrådet? Långa grenar i rännan? Är matarskruven av?

Lamdasonden igensatt?

Pannan dra tjuvluft någonstans?

Är bränslet så blött att det inte brinner ok?

Askkärlslocket under tuber på sned? Spänne trasigt?

Problem med systemtryck ger varm panna, låg effekt blir då känslig för hög syrehalt och larmar lätt, returshunten ok?

TX/Turbomat ger dålig effekt

Kontrollera ugntemperatur under panna- tillstånd – långt ner kod -7 inslagen. Vandrar den upp och ner, är över 1000? Givare defekt

Fröling H3200 (blå display) generell felsökning vid dålig effekt

Slå in kod -7 längst ner under anläggning.

Anläggning- aktuella värden kolla parametern kst. Det är ”nödbroms” 100% är allt ok, 0% full broms. Något av, panntemp hög, O2% låg, avgastemp hög, Pa för låg

panntemp hög >85 – ofta returshunt ej ok eller problem med systemtrycket/defekt expansion. Cirkulationspump defekt eller dess utgång på kortet defekt?

O2%<5,5 låg – inte ofta, luftfläkt har skurit? Sekluftspjällställmotor defekt/lossnat på H3100.

Avgastemp hög>220 – WOS har stannat, lock mellan eldstad/tuber är på glänt T4

Pa för låg >40Pa – WOS fungerar ej, täppt någonstans? Slangen sprucken? Sitter den på rätt port?

Visar den 0 med slangen borta? Sug försiktigt i slangen, ger den utslag? Rökgasfläkt igensatt? Skorsten täppt? Någon otäthet?

Fallschakt helt full med flis

Stokerskruven har gått av? Har gängan på skruven vikit sig?

Tips och trix ETA Alltid Norsk Reset före felsökning! Kontrollera vattentrycket!

Antändning av bränsle misslyckad, bäddgivare aktiverad.

Ger tändaren värme?

Är röret in till eldstaden täppt? Rengör alltid med ståltråd från båda håll.

Är kolen i tändaren ok?

Är bränsle tillräckligt torrt?

Lamdagivaren kan vara defekt och visa 14 – 15 hela tiden då startat aldrig tändaren utan det blir ”varmstart”

Bäddgivaren har fastnat/krökt sig/vikit ner sig, kontrollera att den faller ner fritt efter att lyft den.

Pannan larmar för låg returtemperatur/ger dålig värme

Lamdasonden är sannolikt defekt <5% syrehalt vid väldigt klen låga.

Tillfällig lösning om det är akut – tar ur kontakten till sonden, återställ nivå av bränsle/bränslekorrigering till 40% beställ ny sond.

ETA Hack  hög syrehalt- kontrollera bränsle

Locken ovan tuberna sitter inte ordentligt dit. Händer väldigt ofta när sotaren varit. Lyssna efter sugande ljud. Speciellt Hack 130 där styrningen lägger sig på kanten.

Bränslet har frusit eller hängt sig i förrådet?

Sekundär/primärställmotorn har lossnat?

Tätning till askkärl? Askkärlslock?

Hack ger dålig värme, räknar upp ”handbroms”

Är bäddgivaren justerad till rätt bränsle?

Lamdasond visar för lågt värde, svårt att detektera men 7-8% och ljus spretig låga är inte normalt

Allt för grov och fuktig flis

 

Hack larmar för ”stoker minström”

Sannolikt är HA-C kortet defekt, går att hjälpa tillfälligt genom att ställa minström för stoker och transportsystem till 0 A istället för 200 mA. Typiskt på gamla HA-C2 /3

Pannan överhettar eller ger dålig värme till tank

Motorn till returshunten har ramlat bort

Systemtryck? Cirkulationspump defekt? Kabeln har lossnat från kontakt?

Framledningsgivaren är defekt/drar iväg upp, kan ge larm ”frekvent säkerhetspumpning”

Axeln mellan ställmotorn och shunten har gått av (om stora ESBE motorn), känner man på armen

Expansionskärlet trasigt? Luft i systemet från blåsan?

Ehack ”tändelement defekt”

Finns 2, om akut sätt den på nöddrift i utgångar -tändning.

Ehack ”inget flöde inkopplad pannpump”

Går den? Kontakten ramlat ur? Är det tryck i systemet? Lufta!

Går att välja nöddrift i systeminställningar, panna ingångar. Äldre program versioner i konfigurationen

HACK VR 350-500 larmar för ”roster blockerat”

Fullt under roster? Öppna sidoluckan och titta,

Spik/skrot mellan rostrena?

Kretskortet lägger ut spöksignal åt ena hållet hela tiden – byt kort

Byt alltid kondensatorn till drivmotorn vid detta larm.

Är givaren tillräcklig nära skivan? Defekt sensor?

HACK VR 350-500 larmar för ”askskruv värmeväxlare blockerad”

Sensor ramlat bort?

Sitter kåpan för nära givaren? Givaren läser mot kåpan?

Ventilmekanismen mellan skruvarna igensatt?

Smuts på innerröret?

HACK VR 350-500 larmar för ”fel i vaccummätning” ” värmeväxlarens rengörning blockerad”

Typiskt efter allt för fuktigt bränsle, alla spiraler måste ur + rökgasfläkt

Vid larm på vacuummätning kan cykloner eller utrymme under tuber vara fullt.

HACK VR 350-500 ”poffar”

Bäddgivaren avbrunnen?

En av tändarna defekt? Senare modeller larmar om en tändare är trasig. Går att sätta på nöddrift i utgångar.

För fuktigt bränsle

HACK VR 350-500 ” värmeväxlarens rengörning blockerad

Rör sig spiralerna normalt? Sensorn är för långt ifrån?

Spiralerna har fastnat pga för fuktigt bränsle?

Stag har lossnat ovan spiralena och låser mekanismen?

 

ETA Cellslussen ”hugger” material på nedsidan, stockar hela vägen upp.

Parametern ”förhållande till körningstid” reglerar hur mycket bränsle det blir i stokerskruven. För liten % 60-80% kan överfylla stokerskruven så cellslussen hugger bakåt/blockeras. För hög % 110 – 150% kan göra att pannan inte får tillräckligt med bränsle. Parametern betyder hur många % stokerskruven kör i förhållande till matarskruven. Kan ge bekymmer vid byte av bränsle fint/grovt.

Stora skruven på 20- 90kW

Här måste man ändra cm3/varv till 2500 under transportsystem annars kör matarskruven cellslussen full.

ETA eHack matar inte in när den ska tända

Kontrollera undertryck i eldstaden, har anslutningen till vacuumgivaren hamnat på fel port efter service?